ข้อควรปฎิบัติ

ข้อควรปฎิบัติก่อนใช้บริการ (1-2 ชั่วโมง)
– ห้ามดื่มน้ำเย็น
– ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
– ห้ามดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง,กาแฟ
– ห้ามรับประทานอาหารและผลไม้ที่มีฤิทธิ์ร้อน เช่น ทุเรียน อาหารเผ็ดร้อน
– ห้ามรับประทานอาหารมื้อหนัก
– ห้ามผู้ป่วยที่ได้รับการใส่เหล็กตามอวัยวะของร่างกาย
– ห้ามผู้ป่วยที่มีเครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจ
– ห้ามสตรีมีครรภ์
– ห้ามผู้ป่วยที่พึ่งได้รับการผ่าตัด
– ห้ามนอนหลับระหว่างแช่น้ำแร่
– ห้ามเด็กเล็กหรือคนชรา (หากใช้บริการต้องมีผู้ดูแล)

ข้อควรปฎิบัติหลังใช้บริการ (30-60 นาที)
– ห้ามดื่มน้ำเย็น
– ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
– ห้ามรับประทานอาหารและผลไม้ที่มีฤิทธิ์ร้อน เช่น ทุเรียน อาหารเผ็ดร้อน