กินผักผลไม้วันละ 400 กรัม ต้านโรค

     สธ.ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใส่ใจผักผลไม้ปลอดสารพิษ แนะบริโภคผักผลไม้สด วันละ 400 – 600 กรัม ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

กินผักผลไม้วันละ 400 กรัม ต้านโรค

     นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย โฆษกกระทรวงสาธารณสุข และรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า เนื่องด้วยผักและผลไม้สดเป็นอาหารที่มีความสำคัญต่อสุขภาพมนุษย์ ให้สารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต และช่วยรักษาสมดุลของร่างกาย อีกทั้งองค์การอนามัยโลกได้กำหนดเกณฑ์การบริโภคผักและผลไม้สด วันละ 400 – 600 กรัม ซึ่งเป็นปริมาณการบริโภคที่สามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น หัวใจขาดเลือด เส้นเลือดในสมองตีบ มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นต้น ด้วยสถานการณ์ในการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สดในปัจจุบัน พบยังเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่มั่นใจและไม่สามารถเข้าถึงผักและผลไม้สดที่มีคุณภาพและความปลอดภัยได้

     รัฐบาลจึงมุ่งเน้นสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตตลอดช่วงชีวิต โดยสนับสนุนให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงโภชนาการและอาหารปลอดภัย เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวัง รวมถึงบูรณาการเรื่องอาหารปลอดภัย โดยควบคุม กำกับ และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมีคุณภาพปลอดภัย โดยเน้นแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารเคมี และจุลินทรีย์ในอาหาร รวมทั้งมีแนวทางการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง และบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์การประชุม “สานพลังประชารัฐ พัฒนาผักผลไม้ปลอดภัย”

     ทั้งนี้ การเผยแพร่ข้อมูลวิชาการจากการขับเคลื่อนเรื่องผักและผลไม้สดปลอดภัย จะนำเสนอเนื้อหาครอบคลุมทุกขั้นตอนของการผลิตจนถึงมือผู้บริโภค เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกคนได้บริโภคผักและผลไม้ที่ปลอดสารพิษ

ที่มาข้อมูล : www.thaihealth.or.th

Tags: