Home » Posts tagged "เกลือทะเล"

Tag Archives: เกลือทะเล

เกลือในประเทศไทย

เกลือสินสมุทรหรือเกลือทะเล

เกลือมีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างมาก คนเราควรบริโภคเกลือประมาณวันละ 5-10 กรัม

Tags: , , , , ,