Home » Posts tagged "เกลือสินเธาว์"

Tag Archives: เกลือสินเธาว์

เกลือในประเทศไทย

เกลือสินสมุทรหรือเกลือทะเล

เกลือมีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างมาก คนเราควรบริโภคเกลือประมาณวันละ 5-10 กรัม

Tags: , , , , ,